Marat.Dakunin

17 tekstów – auto­rem jest Ma­rat.Da­kunin.

Pa­radok­sy są jak piękne ściegi, który­mi Bóg zszy­wał sferę Wszystkości.
Można je wyczuć pal­ca­mi in­tuic­ji, ja­ko coś co łączy sprzeczność ze sprzecznością,
pod­czas gdy dla myśli po­zos­taną spot­ka­niem w nonsensie.
Pojąć je można mądrością prak­ty­ki, umysłem pra­cującym różny­mi swoimi rękoma. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lipca 2014, 14:07

e - pis­to­log­ra­fia: sztu­ka pi­sania emaili 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Gra­nica­mi nasze­go świata są gra­nice naszej miłości

/tra­wes­tacja Wittgensteina/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę

To o czym nie można mówić także na­leży pokochać.

/tra­wes­tacja Wit­tgen­steina: O czym nie można mówić, o tym trze­ba mil­czeć. (Wo­von man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen./ 

myśl

AGD-izm: re­ligia czci­cieli sprzętów kuchennych 

myśl

Jed­ni up­ra­wiają fi­lozo­fię i mówią, że w ten sposób można nau­czyć się żyć.
In­ni - że fi­lozo­fując uczą się umierać.
Niektórzy mędrkując umierają za życia.
A jeszcze in­ni chcieli­by dzięki niej żyć po śmierci.. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek

Rodzi­my się i umiera­my bez­ro­bot­ni.

;-)
/Ma­rat Da­kunin nat­chniony jedną z myśli na tym portalu/ 

myśl
zebrała 2 fiszki

Myśla­mi kar­mi się tyl­ko ten, co nie cier­pi głodu. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Na początku było słowo. A później zaczęto grać słowami. 

aforyzm dnia z 21 stycznia 2010 roku
zebrał 59 fiszek

Prag­niemy ce­lu nie pragnąc dro­gi która do niego pro­wadzi al­bo prag­niemy sa­mej dro­gi, nie wiedząc co zro­bić z ce­lem gdy już go osiągniemy.

(o 2 rodza­jach me­lan­cho­lii wg Ma­rata Da­kuni­na - vi­de film "Po­między 1/2") 

myśl
Marat.Dakunin

bezsen

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marat.Dakunin

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność

8 lipca 2014, 19:48wdech sko­men­to­wał tek­st Paradoksy są jak piękne [...]

8 lipca 2014, 14:07Marat.Dakunin do­dał no­wy tek­st Paradoksy są jak piękne [...]